วันครูแห่งชาติ 2562

วันที่ 15 มกราคม 2562

วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง จัดกิจกรรมวันครูแห่งชาติ ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ร่วมกล่าวคำปฏิญาณตนเป็นครูที่ดี โดยมีคำขวัญวันครูประจำวิทยาลัยฯ ปี 2562 “ครูดี มีคุณธรรม พัฒนาตน อย่างพอเพียง”

Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew