จัดกิจกรรม Merry Christmas and Happy New Year 2019

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง จัดกิจกรรม Merry Christmas and Happy New Year 2019 ให้กับนักเรียน นักศึกษา ณ ลานกิจกรรมกลางแจ้ง

Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew