งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

วันที่ 17-21 ธันวาคม 2561 วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง นำนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ จังหวัดจันทบุรี

Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew