ร่วมกับ เทศบาลบางศรีเมือง จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง ร่วมกับ เทศบาลบางศรีเมือง จังหวัดนนทบุรี ทำบันทึกความร่วมมือด้านการส่งเสริมกำลังคนในการพัฒนาชุมชน การบริการชุมชน การเผยแพร่ความรู้และส่งวิชาชีพให้แก่ชุมชน

Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew