ฝึกทักษะอาชีพ ไฮไลท์สีผม

ฝึกทักษะอาชีพ ไฮไลท์สีผม

           วันที่ 21 ธันวาคม 2561   แผนกเสริมสวย วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง จัดอบรมฝึกทักษะอาชีพ ไฮไลท์สีผม ให้กับนักศึกษาระยะสั้นและผู้ที่สนใจ เพื่อสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพการจัดแต่งทรงผมได้

Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew