แนะแนวการศึกษาโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

แนะแนวการศึกษาโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

           วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง เข้าร่วมจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่ออาชีวศึกษาหลักสูตรระดับชั้น ปวช. (ระบบปกติ), ปวส. (ระบบทวิภาคี) และหลักสูตรระยะสั้น ณ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew