กิจกรรมให้ความรู้เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

กิจกรรมให้ความรู้เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

            วันที่ 18 มกราคม 2562  วิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 1/61 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” จัดอบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ให้กับคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง

Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew