รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ทางวิชาชีพโดย นางสาวชญาพร กิตติรัตนกรกุล

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  โดย นางสาวชญาพร กิตติรัตนกรกุล

ชื่อเรื่อง การแก้ปัญหาทักษะการแปลโจทย์ภาษาอังกฤษ เนื่องจากนักเรียนมีพื้นฐานคาศัพท์ภาษาอังกฤษน้อย

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂
Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew