งานประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

       วันที่ 2 ถึง 6 กุมภาพันธ์ 2562วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง นำนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 28 “เครือข่าย อวท.กว้างไกล นำอาชีวะไทยสู่สากล ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew