กิจกรรมโครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในวิทยาลัยฯ

            วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง จัดกิจกรรมโครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในวิทยาลัยฯเพื่อให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับขยะประเภทต่างๆ ตลอดจนทราบถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากขยะตลอดจนการบริหารจัดการขยะด้วยตนเอง

Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew