กิจกรรมโครงการปัจฉิมนิเทศตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาบุคลิกภาพสู่งานอาชีพแก่นักเรียนระดับชั้น ปวช.3

         วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง จัดกิจกรรมโครงการปัจฉิมนิเทศตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาบุคลิกภาพสู่งานอาชีพแก่นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 ที่กำลังจะจบการศึกษา ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง

Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)