โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำมาตรฐานการศึกษา แนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษาตามกฎกระทรวง

      วันที่ 26 ถึง 27 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำมาตรฐานการศึกษา แนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษาตามกฎกระทรวง ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง

Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)