โครงการกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง

วันที่ 1 มีนาคม 2562   วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวงจัดโครงการกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง

Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)