โครงการอบรมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปะการเย็บ ปักถัก ( ตกแต่งเสื้อผ้า. กระเป๋า ของใช้ )

แผนกศิลปประดิษฐ์ วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง. จัดโครงการอบรมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปะการเย็บ ปักถัก ( ตกแต่งเสื้อผ้า. กระเป๋า ของใช้ ) ให้กับนักเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและผู้ที่สนใจ โดยวิทยากรผู้มีความเชียวชาญ ด้านการปัก ท่านอาจารย์สุดา กลิ่นประยูรและท่านอาจารย์วรรธนา เลขาลาวัลย์ณ ห้องศิลปประดิษฐ์ ระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2562

Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew