วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง ร่วมรณรงค์ให้คนไทย พร้อมใจไปเลือกตั้ง 24 มีนาคม นี้

      คณะครู อาจารย์ นักเรียน  วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง  จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ ถือป้ายประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้กับประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม 2562 โดยเดินเท้าผ่านย่านชุมชนต่างๆ  โดยเนื่องจากคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้ วันที่ 24 มีนาคม 2562 เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน  บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่  และประชาชนคนไทย มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตระหนักถึงความรับผิดชอบในสิทธิ หน้าที่ของตนตามวิถีของประชาธิปไตย และมีส่วนร่วมทางการเมือง ในการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

 

Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)