โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้นำทางการศึกษาในการใช้สื่อการเรียนการสอนยุค 4.0

         วันที่ 26 มีนาคม 2562  วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้นำทางการศึกษาในการใช้สื่อการเรียนการสอนยุค 4.0 ให้กับคณะครู เพื่อให้ครูได้พัฒนาความรู้ความสามารถในการคิดค้น สร้างสรรค์ ผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลาย และสามารถนำมาใช้ในการบริหารจัดการการเรียนรู้ ณ ห้องปฏิบัติการทางภาษา (SMART SOUND LAB) อาคาร 2 ชั้น 3

Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)