โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนในสถานศึกษา

          วันที่ 21 มีนาคม 2562  วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนในสถานศึกษา เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษาในการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน พบปะผู้ปกครอง ชุมชน ตลอดจนวิธีการรับมือการป้องกันการเกิดปัญหาความเสี่ยงของนักเรียนที่อาจจะเกิดขึ้นในวัยเรียน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคาร 3 ชั้น 1 วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง

Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)