โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน THAILAND 4.0 (Fix It Center)

        วันที่ 28-29 มีนาคม 2562  วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง ดำเนินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน THAILAND 4.0 (Fix It Center)โดยท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยฯได้ลงนามความร่วมมือด้านชุมชนและการบริการ การจัดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนวิชาชีพชุมชน ระหว่างเทศบาลเมืองบางกรวย ณ เทศบาลเมืองบางกรวย โดยให้บริการ THAILAND 4.0 (Fix It Center)

1.บำรุงรักษา/ซ่อม วิเคราะห์ปัญหาอาการเสีย รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องจักรกลเกษตร

2.บริการบำรุงรักษา/ซ่อม วิเคราะห์ปัญหาอาการเสีย อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า

3. บริการบำรุงรักษา/ซ่อม วิเคราะห์ปัญหาอาการเสีย อุปกรณ์เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์

4. บริการซ่อมวิเคราะห์ปัญหาอาการเสียและลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์

5. บริการซ่อมมุ้งลวด ตกแต่ง เปลี่ยน ตะแกรงมุ้งลวด

6. บริการตัดผม/เสริมสวย

7. บริการสอนเสริมอาชีพ ตัดเย็บกระเป๋าหนัง โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมนักเรียน

นักศึกษาแต่ละสาขาวิชาชีพบริการด้วยความใส่ใจ ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย

Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)