กิจกรรมน้องอาชีวศึกษาเข้าวัดปฏิบัติดี

             วันที่ 26 กรกฎาคม 2562  วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนเพื่อหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงทางสังคมและพัฒนาเครือข่ายจิตอาสา “กิจกรรมน้องอาชีวศึกษาเข้าวัดปฏิบัติดี” ณ วัดเทพนารี เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)