กิจกรรมเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ปี 2562

         วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา กิจกรรมเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ปี 2562 ณ ลานประชุมมรกต วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง

Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)