คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติเสมารวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน

         วันที่ 28 กรกฎาคม 2562  วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง โดยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ ของกระทรวงศึกษาธิการ ชื่องาน “เสมารวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” ระหว่างวันที่ 28 – 30 ก.ค.62 ณ บริเวณกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีกิจกรรมสอนอาชีพระยะสั้น และศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center และเวทีนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาแสดงความเป็นจิตอาสาและนำความรู้ความสามารถที่เกิดจากการเรียนการสอนและฝึกประสบการณ์ทักษะอาชีพ ไปสร้างประโยชน์ให้สังคม

Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)