โครงการสัปดาห์ห้องสมุดสู่การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

       วันที่ 9 สิงหาคม 2562  งานวิทยบริการและห้องสมุด วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง จัดกิจกรรม โครงการสัปดาห์ห้องสมุดสู่การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมโดยมีกิจกรรมการตอบปัญหาทางวิชาการและความรู้ทั่วไป

Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)