โครงงาน ลด และคัดแยกขยะมูลฝอย

                   วันที่ 15 สิงหาคม 2562  วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง นำตัวแทนนักเรียนเข้าประกวด ชื่อผลงาน : โครงงาน “ลด และคัดแยกขยะมูลฝอย ในวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง” คุณธรรมอัตลักษณ์ “รับผิดชอบ” เพื่อคัดเลือกสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา โครงงานคุณธรรมอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ ประจำปี พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมพระยาอนุบาลดิตถกรรม (เสนโกศะโยดม) วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)