โครงการเลิกแว้นบนถนนไปแข่งในสนามและป้องกันพฤติกรรมเสี่่ยง

                        วันที่ 22 สิงหาคม 2562  วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวงจัดกิจกรรม “เลิกแว้นบนถนนไปแข่งในสนามและป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงอันจะนำไปสู่กระบวนการยุติธรรม” ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคาร 3 ชั้น 1

Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)