โครงการ นักเรียนอาชีวศึกษา โตไปไม่โกงและการใช้ชีวิตตามหลักพอเพียง

                 วันที่ 23 สิงหาคม 2562  วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวงจัดกิจกรรม “นักเรียนอาชีวศึกษาโตไปไม่โกงและการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคาร 3 ชั้น 1

Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)