กิจกรรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองช่วยเหลือเด็กและเยาวชน

     วันที่ 30 สิงหาคม 2562  วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและหน่วยงานให้ความคุ้มครองช่วยเหลือเด็กและเยาวชน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์

Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)