กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

           วันที่ 18 กันยายน 2562  วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” ไม่เสพ ไม่ขาย ไม่ลอง ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถนะภาพผู้ติดยาเสพติด

Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)