อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์ STD 2018

วันที่ 19 กันยายน 2562  วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์” ให้กับครู และบุคลากรทางการศึกษา

Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)