ข้อมูลอาคารสถานที่

         วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง เป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 6 ไร่ 1 งาน 61 ตารางวา    มีอาคารเรียนและปฏิบัติการ  รวม 4 อาคาร   แบ่งเป็นห้องเรียนทั้งสิ้น 41  ห้อง   ห้องปฏิบัติการทางภาษา 40 ที่นั่ง 2 ห้อง   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 7 ห้อง (คอมพิวเตอร์ 115 เครื่อง) ห้องสมุด และลานกีฬาเอนกประสงค์  โดยมีรายละเอียดของพื้นที่ใช้สอยแต่ละอาคาร ดังนี้

อาคาร 1

อาคารเรียนและปฏิบัติการ 6 ชั้น

พื้นที่ใช้สอย 4,000 ตารางเมตร

อาคาร 2

อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น

พื้นที่ใช้สอย 1,920 ตารางเมตร

อาคาร 3

อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น

พื้นที่ใช้สอย 1,920 ตารางเมตร

อาคาร 4

อาคารเรียนและปฏิบัติการ 5 ชั้น

พื้นที่ใช้สอย 4,000 ตารางเมตร

  ข้อมูลระยะทาง

รถโดยสารประจำทาง

ระยะทาง

สาย  203, ปอ.สาย 203

สาย 110, สาย 18

สาย 175ปอ.,สาย 170

1. จากสี่แยกบางพลัด  ลงสะพานลอยแรก (ป้ายที่สอง)

2. จากสะพานพระราม7 พอถึงโรงเรียนบูรณะวิทย์ ป้ายหน้าลง *สะพานลอยสุดท้ายก่อนถึงสี่แยกบางพลัดจากปากซอยจรัญสนิทวงศ์ 68 ถึงวิทยาลัยระยะทางประมาณ 100เมตร

3. ทางเรือ (นั่งเรือด่วนธรรมดาไม่มีธง) ลงท่าน้ำวัดเทพนารีห่างจากท่าเรือประมาณ 400 เมตร

  สถานที่ตั้งวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง

  ข้อมูลอาคาร 1 อาคารอำนวยการ

ชื่ออาคาร

ชั้นที่

รหัสห้อง

ชื่อห้อง

1 1 111 งานทะเบียน
112 ห้องประชาสัมพันธ์
113 งานพัสดุ
ห้องเก็บวัสดุ
ห้องน้ำนักศึกษา ชาย/หญิง
114 ห้องปฏิบัติการเครื่องทำน้ำดื่ม
2 121 งานธุรการ
122 ห้องรองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
123 ห้องผู้อำนวยการ
ห้องน้ำอาจารย์ชาย/หญิง
3 131 ห้องตัดเย็บผ้าอุตสาหกรรม
132 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
133 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
134 ห้องงานประกันคุณภาพ
ห้องน้ำชาย/หญิง
4 141 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1
142 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2
143 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3
144 ห้องเรียนทฤษฎีคอมพิวเตอร์
145 ห้องพักครู
ห้องน้ำชาย/หญิง
5 151 ห้องเรียนบัญชี
152 ห้องเรียนทฤษฎี
153 ห้องเรียนทฤษฎี
154 ห้องเรียนทฤษฎี
155 ห้องพักครู
156 ศูนย์ปฏิบัติการระบบเครือข่าย NOC.
ห้องน้ำชาย

  ข้อมูลอาคาร 2 อาคารที่ระลึก 100 ปี

ชื่ออาคาร ชั้นที่ รหัสห้อง ชื่อห้อง
2 1 211 ศูนย์บริการสนับสนุนนักเรียน นักศึกษาพิการ (DSS Center)
212 ห้องเสริมสวย 2
ห้องเก็บของ (ใต้บันได)
213 ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
214 ห้องอาหาร-ขนม
ห้องเก็บวัสดุงานอาคารสถานที่
ห้องน้ำหญิง/อาจารย์หญิง
2 221 ห้องตัดผมชาย
222 ห้องสมุด
223 ห้องพักครู อาหาร/เสริมสวย
224 ห้องปฏิบัติการวิชาการอาหาร-ขนม
ห้องน้ำชาย
3 231 ห้องศิลปประดิษฐ์
232 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภาษาอังกฤษ
233 ห้องพักครู (ศิลปกรรม)
234 ห้องตัดเสื้อชาย/เย็บจักรอุตสาหกรรม
ห้องน้ำอาจารย์หญิง
4 241 ห้องตัดเสื้อสตรี 1
242 ห้องตัดเสื้อสตรี2 (ปักจักร)
243 ห้องพักครู (ตัดเสื้อสตรี/ชาย)
244 ห้องตัดเสื้อสตรี3

  ข้อมูลอาคาร 3 อาคารเรียนไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์

ชื่ออาคาร ชั้นที่ รหัสห้อง ชื่อห้อง
3 1 311 ห้องประชุมราชพฤกษ์
312 ห้องE-Learning
313 สำนักงานฝ่ายวิชาการ
314 ห้องE-Learning
ห้องน้ำอาจารย์ชาย
2 321 ห้องเครื่องกลไฟฟ้า
322 ห้องวงจรไฟฟ้า1-2
323 ห้องพักครู
324/325 ห้องช่างเครื่องทำความเย็น/ปรับอากาศ
ห้องน้ำ
3 331 ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์
332 ห้องเรียนซ่อมคอมพิวเตอร์
333 ห้องระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม
334 ห้องระบบควบคุมไฟฟ้า
335 ห้องเครื่องวัดไฟฟ้าเบื้องต้น
ห้องน้ำนักศึกษาชาย/อาจารย์ชาย
4 341 ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น/วิทยุเบื้องต้น
342 ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์
343 ห้องพักครูช่างอิเล็กทรอนิกส์
344 ห้องเรียนเครื่องเสียง
345 ห้องเรียนระบบสื่อสารและโทรคมนาคม(วีดีโอ)

  ข้อมูลอาคาร 4 อาคารช่างยนต์และวิชาสามัญ

ชื่ออาคาร ชั้นที่ รหัสห้อง ชื่อห้อง
4 1 411 แผนกช่างยนต์
– ช่างเครื่องยนต์เล็กและรถจักรยานยนต์
– ห้องเครื่องมือ
– ห้องน้ำ
– ระบบส่งกำลังรถยนต์
– ห้องปฏิบัติงานตัวถังและสีรถยนต์
– ห้องเรียนภาคทฤษฎีงานตัวถังและสีรถยนต์
2 421 แผนกวิชาพื้นฐาน/ช่างอลูมิเนียมและกระจก/ช่างเชื่อมโลหะ
– ห้องพักครู/ห้องน้ำ
3 431 ห้องพักครูเทคนิคพื้นฐาน
432 ห้องปฏิบัติเทคนิคพื้นฐาน
433 ห้องปฏิบัติไฟฟ้ารถยนต์
434 ศูนย์เทคโนโลยีเฉพาะทาง
435 ห้องเขียนแบบเทคนิค
436 ห้องเรียนทฤษฎีช่างยนต์
ห้องพักครูช่างยนต์
ห้องน้ำนักศึกษา
ห้องน้ำอาจารย์ชาย/หญิง
4 441 ห้องสื่อการเรียนการสอน
442 ห้องปฏิบัติการภาษา
443 ห้องเรียนวิทยาศาสตร์
444 ห้องเรียนคณิตศาสตร์
445 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ
446 ห้องเรียนภาษาไทย
447 ห้องพักครูวิชาสามัญ
ห้องน้ำนักศึกษา
ห้องน้ำอาจารย์ชาย/หญิง
4 451 ห้องเก็บหนังสือเบลล์
452 ห้องเรียนแผนกการขาย
453 ห้องเรียนทฤษฎีการขาย
454 ห้องปฏิบัติการเครื่องใช้สำนักงาน
5 455 ห้องพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษและภาษาไทย
ห้องน้ำนักศึกษา
ห้องน้ำอาจารย์ชาย/หญิง

  ข้อมูลอาคารอื่นๆ

ชื่ออาคาร ชั้นที่ รหัสห้อง ชื่อห้อง
ลานอเนกประสงค์ 1 1 ลานมรกต
อาคาร ชั่วคราว
1
1 ห้องพยาบาล
2 ห้องเรียนพละศึกษา
3 ห้องกิจกรรม ลูกเสือ
4 ห้องกิจกรรม อชท.
อาคารปฏิบัติการ
1
1 ห้องปกครอง
2 ศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพ
3 ร้านค้าสวัสดิการ
4 ห้องครูเวร
อาคาร
1
1 อาคารโรงฝึกงานช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล
1 อาคารโรงฝึกงานตัวถังและสีรถยนต์
โรงอาหาร 1 1 โรงอาหารวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
อาคาร4 ขั้น 1-4 ห้องพักนักการภารโรง
บ้าน
1 บ้านพักครู1
2 บ้านพักครู 2
3 บ้านพักครู3
4 บ้านพักครู4
1 บ้านพักนักศึกษาพิการ (2 ชั้น 5 ห้อง)

 

Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew