ข้อมูลหลักสูตร

หลักสูตรการเรียนการสอน

               วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง จัดการศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ ประกอบด้วยหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โดย

          1) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จัดการเรียนการสอนในประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม และ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม โดยประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมเปิดสอนใน 3 สาขาวิชา ประกอบด้วย

                สาขาวิชาช่างยนต์ 

                สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากําลัง

                สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

ประเภทวิชา พาณิชยกรรม เปิดสอนใน 3 สาขาวิชา ประกอบด้วย

                สาขาวิชาการตลาด

               สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

                สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

               สาขาวิชาการจัดการด้านความปลอดภัย

          2) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จัดการเรียนการสอนในประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม และ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ โดยประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม เปิดสอนใน 3 สาขาวิชา ประกอบด้วย

                  สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง 

                   สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล

                            – สาขางานเทคนิคยานยนต์  

                            – สาขางานเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ 

                    สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ เปิดสอนใน

                    สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

          3) หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเปิดสอนหลักสูตร 6 – 450 ชั่วโมงมี 4 ประเภทวิชา (อุตสาหกรรม,พาณิชยกรรม คหกรรม, ศิลปกรรม) 13 สาขาวิชา 73 รายวิชา โดยจัดการเรียนการสอนภาคเรียนละ 2 รุ่น 4 รุ่น/ปีการ ศึกษา) มีนักศึกษาเฉลี่ยปีละ 968 คน นอกจากนี้ยังเปิดสอนในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นหลากหลาย 108 อาชีพ (3 ชั่วโมง) และหลักสูตรวิชาชีพอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายหรือตามความต้องการของชุมชนหรือท้องถิ่น

ประเภทผู้เรียน ลักษณะหลักสูตร ชื่อวิชา จำนวนผู้เรียน (ชาย) จำนวนผู้เรียน (หญิง) จำนวนนักศึกษารวม
รวมทั้งหมด79275354
ประชาชนทั่วไป121 - 150 ชม.คุกกี้ เค้ก แต่งหน้าเค้กปีใหม่ ขนมไทย23234
ประชาชนทั่วไป121 - 150 ชม.เบเกอรี่ - อาหารจีน31417
ประชาชนทั่วไป121 - 150 ชม.เบเกอรี่ - อาหารว่าง41923
ประชาชนทั่วไป121 - 150 ชม.เสริมสวยเบื้องต้น11617
ประชาชนทั่วไป121 - 150 ชม.ช่างตัดผมชาย172138
ประชาชนทั่วไป121 - 150 ชม.ดอกไม้ ต้นไม้ประดิษฐ์จากลูกปัดและเลื่อม01616
ประชาชนทั่วไป121 - 150 ชม.งานประดิษฐ์กระเป๋าจากผ้า04040
ประชาชนทั่วไป121 - 150 ชม.CAD-CAM (การสร้างแบบเกรดไซส์และวางมาร์ค)22325
ประชาชนทั่วไป61-75 ชม.ผ้าและเครื่องแต่งกาย426
ประชาชนทั่วไป61-75 ชม.ศิลปะการต่อผ้า02121
ประชาชนทั่วไป61-75 ชม.อาหารและขนม22628
ประชาชนทั่วไป61-75 ชม.งานแกะสลัก และใบตอง 14610
ประชาชนทั่วไป76-120 ชม.โปรแกรมประยุกต์ใช้งาน16016
นอกระบบอื่น ๆ108 อาชีพเครื่องหอมชำร่วย(การประดิษฐ์โคมบุหงา)13637
นอกระบบอื่น ๆ108 อาชีพต้นไม้ประดิษฐ์จากลูกปัด (3ชั่วโมง)32326

ประเภทผู้เรียน ลักษณะหลักสูตร ชื่อวิชา จำนวนผู้เรียน (ชาย) จำนวนผู้เรียน (หญิง) จำนวนนักศึกษารวม
รวมทั้งหมด72209281
ประชาชนทั่วไป61-75 ชม.ศิลปะการต่อผ้า01818
ประชาชนทั่วไป76-120 ชม.ขนมปัง โดนัท ขนมเปี๊ยะ อาหารญี่ปุ่น23436
ประชาชนทั่วไป76-120 ชม.ขนมอบยอดนิยม - ขนมฝรั่ง51621
ประชาชนทั่วไป76-120 ชม.ขนมอบ ขนมไทย21315
ประชาชนทั่วไป76-120 ชม.เกล้าผม เบื้องต้น21315
ประชาชนทั่วไป76-120 ชม.ผมฟรีสไตล์ชาย151934
ประชาชนทั่วไป76-120 ชม.ดอกไม้ ต้นไม้ประดิษฐ์จากลูกปัด และเลื่อม02222
ประชาชนทั่วไป76-120 ชม.งานประดิษฐ์ของใช้จากผ้า03232
ประชาชนทั่วไป76-120 ชม.เสื้อ กางเกงชาย12728
เสริมวิชาชีพ/แกนมัธยม61-75 ชม.ผ้าและเครื่องแต่งกาย426
เสริมวิชาชีพ/แกนมัธยม61-75 ชม.อาหารและขนม22628
เสริมวิชาชีพ/แกนมัธยม61-75 ชม.งานแกะสลัก และใบตอง 14610
เสริมวิชาชีพ/แกนมัธยม61-75 ชม.โปรแกรมประยุกต์ใช้งาน15116
นอกระบบอื่น ๆ108 อาชีพ-000
นอกระบบอื่น ๆ108 อาชีพ-000

          วิทยาลัยจัดการศึกษาทั้งในรูปแบบปกติและทวิภาคี จัดการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอกสถาน ศึกษา โดยความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ทั้งในหลักสูตรปวช. ปวส. และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อให้การจัดการศึกษาสําเร็จ ตามปณิธานของวิทยาลัยที่กําหนดไว้ คือ สร้างโอกาสทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพผู้ เรียน และขยายความร่วมมือกับชุมชนทุกรูปแบบ

 

Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)