ข้อมูลหลักสูตร

หลักสูตรการเรียนการสอน

           วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเปิดสอนโดยใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2556 หลักสูตรประกาศนีย บัตร วิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2557  และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นมีรายละเอียดต่าง  ๆ   ดังนี้

           1)  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระบบปกติภายในวิทยาลัย และเปิดสอนในเรือนจำกลางบางขวาง และยังมีระบบทวิภาคี  และสะสมหน่วยกิต ในสาขางานยานยนต์  สาขางานตัวถังและสีรถยนต์   สาขางานติดตั้งไฟฟ้า   สาขางานอิเล็กทรอนิกส์   สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขางานการขาย (เรียนร่วมกับคนพิการ)  และสาขางานการจัดการความปลอดภัย กลุ่มกองพันบริการ ม.พัน1 รอ. ,ม.พัน3 รอ. , ม.พัน 29 และกองพันป้องกันระวังภัย

          2)  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จัดการเรียนการสอน ในเรือนจำกลางบางขวาง สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และรูปแบบพิเศษ สาขาวิชาการตลาด  สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ สาขาวิชาติดตั้งไฟฟ้า สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ และ ในสาขางานเทคนิคซ่อมตัวถัง และสีรถยนต์  สาขางานติดตั้งไฟฟ้า  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขาวิชาการตลาด สาขาการจัดการทั่วไป

          3)  หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  ใช้เวลาเรียนตั้งแต่  3 – 450  ชั่วโมง    จัดการเรียนการสอนภาคเรียนละ 2 รุ่น  ( 4 รุ่น/ปีการศึกษา) โดยใช้เวลาเรียนรุ่นละประมาณ 2 ½  เดือน ใน การสร้างแบบตัดเสื้อสตรี กางเกงสตรี  เสื้อกางเกงชายสมัยนิยม  ศิลปะงานผ้า  ดอกไม้ ต้นไม้ประดิษฐ์จากลูกปัดและเลื่อม  การจัดดอกไม้เบื้องต้น  งานประดิษฐ์ของใช้จากผ้า  ขนมปัง โดนัท ขนมเปี๊ยะ อาหารญี่ปุ่น  ขนมปัง โดนัท ขนมเปี๊ยะ อาหารญี่ปุ่น  ขนมอบยอดนิยม ขนมไทยชาววัง เบเกอรี่ ขนมไทย เบเกอรี่ เพื่ออาชีพ อาหารว่างยอดนิยม  เกล้าผม เบื้องต้น  ผมฟรีสไตล์  Cad-Cam  พิมดีดด้วยคอมพิวเตอร์

         นอกจากนี้ยังจัดการเรียนการสอน หลักสูตรพิเศษตามโครงการพิเศษ  หลักสูตรตามโครงการ 108 อาชีพ  หลักสูตรอบรมทหารก่อนปลดประจำการ  หลักสูตรเสริมวิชาชีพแกนมัธยม  และหลักสูตรอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

  หลักสูตรการเรียนการสอน  

 1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) – สาขาวิชายานยนต์

             ระบบปกติ                                    – สาขางานตัวถังและสีรถยนต์

                                                                   – สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

                                                                   – สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

                                                                   – สาขาวิชาการตลาด

                                                                   – สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

                                                                   – สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัย

 1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   – สาขาเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ 

            ระบบทวิภาคี                                           – สาขาติดตั้งไฟฟ้า

                                                                             – สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

                                                                             – สาขางานการตลาด

                                                                             – สาขางานการจัดการทั่วไป

#################################################################

สามารถดาวน์โหลดหลักสูตร การเรียนการสอน ได้ที่นี่  

#################################################################

 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ปวช. พ.ศ.2556 สาขาช่างยนต์ 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ปวช. พ.ศ.2556 สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง  และสาชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ปวช. พ.ศ.2556 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาการตลาด สาขาการจัดการความปลอดภัย

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ปวช. พ.ศ.2556 หมวดทักษะชีวิต

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง  ปวส. พ.ศ.2557 สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง  ปวส. พ.ศ.2557 สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง  ปวส. พ.ศ.2557 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง  ปวส. พ.ศ.2557 สาขาการจัดการทั่วไป

#################################################################

3.หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (ในสถานศึกษา)

 •  แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย

           –  การปักฉลุลาย
           –  การสร้างแบบเสื้อสตรี

 • แผนกวิชาศิลปะประดิษฐ์

           –   งานประดิษฐ์ของใช้จากผ้า

 • แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

           –  ขนมอบยอดนิยม  คัพเค้ก
           –  ขนมปัง โดนัท ขนมเปี๊ยะ อาหารญี่ปุ่น 
           –  อาหารนานาชาติ โดนัท ขนมปัง เครื่องดื่ม

 • แผนกวิชาเทคโนโลยีความงาม

          –  ผมฟรีสไตล์
          –  การซอยผมสมัยนิยม 
          –  การเกล้าผมเบื้องต้น

 • แผนกวิชาอุตสาหกรรมเสื้อผ้าฯ

  -การสร้างแบบ ลด-ขยาย และวางมาร์คด้วยคอมพิวเตอร์

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (ร.ร.มัธยม)

 • แผนกอุตสาหกรรมเสื้อผ้า  (ร.ร.วัดราชาฯ)

 • แผนกการโรงแรม (ร.ร.วัดราชาฯ)

 • แผนกช่างยนต์ (ร.ร.วัดราชาฯ)

 • แผนกช่างไฟฟ้า (ร.ร.วัดราชาฯ)

 • แผนกคอมพิวเตอร์ (ร.ร.วัดราชาฯ)

 • แผนกศิลปประดิษฐ์ (ร.ร.จิตรลดา สอนชมรมวิชาชีพ ,งานเดคูพาจ,งานจัดดอกไม้สด,งานอาหารไทย,เบเกอรี่)

Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew