คณะผู้บริหารวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง

คณะผู้บริหารวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง

รูปภาพชื่อ - สกุลตำแหน่ง
นางสาววิลาวัณย์ เลิศวีระวัฒน์ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
นายวชิรพันธุ์ กลั่นบุศย์รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการ
และรองผู้อำนวยการวิทยาลัยฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
นายเฉลิมชัย สุขสมบูรณ์ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ฝ่ายบริหารทรัพยากร
และปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)