ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายเฉลิมชัย  สุขสมบูรณ์

ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

รูปภาพชื่อ - สกุลตำแหน่ง
นายเฉลิมชัย สุขสมบูรณ์ ธุรการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นางสาวสายสุณี พลดง ผู้ช่วยธุรการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

หน่วยงานในฝ่ายแผนงานและความร่วมมือมีทั้งหมด 7 งานดังนี้

1.งานวางแผนและงบประมาณ 
2.งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
3.งานความร่วมมือ
4.งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
5.งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
6.งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
7.งานจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน 

Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)