งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

รูปภาพชื่อ - สกุลตำแหน่ง
นายไพรัตน์ พรมมา หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
นายดุลยทรรศน์ เงาวิจิตร เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
หัวหน้าแผนกวิชาทุกแผนก / หัวหน้างานทุกงาน เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
นางสาวปุณยาพร วงศ์พานิชเจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษามีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

  1. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษา ได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ จุดหมายและหลักเกณฑ์ของการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

  2. วางแผนดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก

  3. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ แผนกวิชา และงานต่างๆ ในสถานศึกษารวมทั้งสถานประกอบการ บุคคล องค์กร และหน่วยงานภายนอก ในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

  4. ประสานงานกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา

  5. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

  6. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

  7. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

  8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

เอกสารเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)