งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุระกิจ

รูปภาพชื่อ - สกุลตำแหน่ง
นายอนุพงษ์ ภูสีเขียว หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
นายณรงค์ฤทธิ์ ภูเวียงแก้ว เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
นางสุวรรณา จันทร์เพชร เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
นายปิยวัฒน์ โสรัจจ์กฤตยาเจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
นางจิรัญญา พัฒนพงศ์สิริกุลเจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
นายบุญเรือง รัตนะโสภา เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
นางสาวสายสุณี พลดง เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุระกิจ  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

  1. ส่งเสริมให้ครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาดำเนินงานส่งเสริมผลิตผล จัดทำแผนธุรกิจร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมการทำธุรกิจขนาดย่อม การประกอบอาชีพอิสระเพื่อสร้างรายได้ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน

  2. วางแผน ดำเนินงาน ประสานสัมพันธ์ ร่วมมือกับบุคคล ชุมน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน

  3. ตรวจสอบผลิตผลทุกประเภทของสถานศึกษาให้ตรงกับโครงการฝึก จัดทำทะเบียนผลิตผล และจำหน่ายผลิตผล

  4. กำกับ ติดตาม และจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ของงานผลิตผล การค้า และธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันและจัดทำรายงานเป็นประจำทุกเดือน

  5. รวบรวมข้อมูล สถิติต่างๆ รายรับ-รายจ่าย ในการดำเนินงาน เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขพัฒนางานให้เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษา

  6. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

  7. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

  8. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

  9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)