ประวัติการก่อตั้งวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง

ประวัติการก่อตั้งวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง

ข้อมูลสถานศึกษา

ประวัติวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง

          วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง  เป็นสถานศึกษา  สังกัดกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ.  2515  โดย ตรงกับวันพุธ แรม ๑๐ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีชวด วุธวาร(ว) อาสยุชมาส จัตวาศก จุลศักราช 1334 , คริสตศักราช 1972 , มหาศักราช 1894 รัตนโกสินทร์ศก 191 , สุริยคติ เป็น อธิกสุรทิน , จันทรคติ เป็น อธิกมาส ปกติวาร

     ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนสารพัดช่างนครหลวง” ใช้สถานเดิมของวิทยาลัยวิชาการก่อสร้างซึ่งอยู่ในบริเวณที่ดินของวัดเทพนารี  ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 6 ไร่ 1 งาน 61 ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่  332  ซอยจรัญสนิทวงศ์ 68ถนนจรัญสนิทวงศ์  แขวงบางพลัด  เขตบาง  กรุงเทพมหานคร  10700

ผู้บริหารสถานศึกษาจนถึงปัจจุบัน ดังนี้

ทำเนียบผู้บริหาร วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง

     1 ) นายไพโรจน์   บุญญะโรจน์      ตำแหน่งผู้อำนวยการ   พ.ศ.2515 – 2529

 2 ) นายอัมพร    ภักดีชาติ    ตำแหน่งผู้อำนวยการ  พ.ศ. 2529 – 2530

 3 ) นายไพโรจน์    บุญญะโรจน์     ตำแหน่งผู้อำนวยการ  พ.ศ.2530 – 2535

   4 ) นายประชุมพงษ์    สมบูรณ์ศิลป์      ตำแหน่งผู้อำนวยการ  พ.ศ.2535 – 2546

 5 ) นายสุกุล    สุวรรณธาดา     ตำแหน่งผู้อำนวยการ  พ.ศ.2547 – 2550

 6 ) นางอุบลวรรณ   วิสัยจร    ตำแหน่งผู้อำนวยการ  พ.ศ.2551 – 2553

 7 ) นางพัชราภรณ์     ไชยนาม     ตำแหน่งผู้อำนวยการ  พ.ศ.2554 – 2558

 8 ) นางสาววิลาวัณย์      เลิศวีระวัฒน์     ตำแหน่งผู้อำนวยการ  พ.ศ.2558 – ปัจจุบัน

 

 

 

     ได้เปิดทำการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นครั้งแรกในปีการศึกษา  2516  ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ปี 2515         กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศตั้ง โรงเรียนสารพัดช่างนครหลวง สักกัดกองส่งเสริมอาชีพ กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีอาคาร    เรียนเรือนไม้ 2 หลัง โรงฝึกงาน 3 ห้อง 1 หลัง หอประชุม 1 หลัง ห้องส้วม 1 หลัง

ปี 2516         ดาเนินการปรับปรุงอาคารสถานที่ และเตรียมการจัดการเรียนการสอนโดยมีคณะครู-อาจารย์ รวม 19 คน เปิดสอนหลักสูตร วิชาชีพระยะสั้นเป็นรุ่นแรก 10 แผนกวิชา คือ ช่างวิทยุโทรทัศน์ ช่างไฟฟ้า ช่างเชื่อมโลหะ ช่างไม้ครุภัณฑ์ ช่างตัดเสื้อสตรี ช่างตัวเสื้อชาย ช่างเสริมสวย ช่างตัดผม บัญชี และพิมพ์ดีดรวมนักศึกษา 282 คน

ปี 2518         เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยาสั้นเพิ่ม  2  แผนกวิชา  ได้แก่  ช่างเครื่องยนต์  อาหาร-ขนม  และระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  โดยรับนักเรียนจากวิทยาลัยจักรพงศ์ภูวนาท  รวม  3  แผนกวิชา  คือ  ช่างไฟฟ้า  ช่างวิทยุ  ช่างเครื่องยนต์  จำนวนนักเรียน  154  คน

ปี  2519        เปิดสอนแผนกวิชาช่างซ่อมนาฬิกา

ปี  2520        เปิดสอนแผนกวิชาช่างเครื่องทำความเย็น

ปี  2521        เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรช่างฝีมือ (ปชม.)  เข้าเรียนเป็นเวลา  1  ปี (1,350 ชั่วโมง)  รวม 5 แผนกวิชา คือ ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างวิทยุ-โทรทัศน์ ช่างตัดเสื้อสตรี บัญชี  และพิมพ์ดีด

ปี  2524        เปิดสอน  2  หลักสูตร  คือ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  สาขาช่างเครื่องยนต์เล็กและมอเตอร์ไซด์  ใช้เวลาเรียน  225  ชั่วโมงและหลักสูตรช่างฝีมือทดแทนช่างก่อสร้างประเภทก่ออิฐ  งานปูน เรียนในโรงเรียน  2  เดือน  แล้วส่งไปฝึกงานในสถานประกอบการ  6  เดือน  รวม  8  เดือน

ปี  2526         ก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ  6  ชั้น 1 หลัง

ปี  2529         ได้รับการคัดเลือกให้เป็น  “สถานศึกษาเร่งรัดพัฒนาดีเด่น”

ปี  2530         เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นใช้เวลาเรียน  225  ชั่วโมง  3  แผนกวิชา  คือ  ออกแบบเสื้อ  ศิลปะประดิษฐ์  ช่างซ่อมจักร

ปี  2531         ได้รับการคัดเลือกให้เป็น  “สถานศึกษาดีเด่น” ของกรมอาชีวศึกษา

ปี  2532         ก่อสร้างอาคารเยนและปฏิบัติการ  4  ชั้น  1  หลัง

ปี  2535         เปลี่ยนชื่อเป็น  “วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง” ได้เป็น “สถานศึกษาดีเด่นรางวัลพระราชทาน”

  1.   ระดับการศึกษาวิชาชีพเปิดสอนวิชา  คอมพิวเตอร์  โปรแกรม

  2.    คอมพิวเตอร์กับงานสำนักงาน  เวลาเรียน  75  ชั่วโมง

  3.   การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป  ดีเบล  ทรี  พลัส  เวลาเรียน  75  ชั่วโมง

  4.   การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป  โลตัส  1-2-3  เวลาเรียน  75  ชั่วโมง

ปี  2537         ก่อสร้างอาคารแฟลตที่พักภารโรง  4  ชั้น  1  หลัง   เปิดสอนเพิ่มอีก  2  หลักสูตร  คือ

  1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ใช้เวลาเรียน  3  ปี  เปิดสอน  3  แผนกวิชา  คือ  ช่างไฟฟ้า  ช่างอิเล็กทรอนิกส์  ช่างยนต์

  2. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  วิชาช่างซ่อมตัวถังและสีรถยนต์  ใช้เวลาเรียน   ชั่วโมง  เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกรมอาชีวศึกษา  กับบริษัทโตโยมอเตอร์  ประเทศไทย  จำกัด

ปี  2538         ก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ  4  ชั้น  1  หลัง

ปี  2541         เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  รวม  2  สาขาวิชา  คือ  พาณิชกรรม  กลุ่มงาน สำนักงาน  สำหรับคนตาบอด  การโรงแรม (ทวิภาคี)  และปวช.สะสมหน่วยกิต  คือ ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์  พาณิชยกรรม สาขาคอมพิวเตอร์ ก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ  5 ชั้น

ปี  2543         ได้รับรางวัลองค์กรดีเด่นที่ให้การสนับสนุนคนพิการ

ปี  2545         เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สาขางานตัวถึงและสีรถยนต์เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  สาขาวิชาการตลาด เปิดใช้ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Access)

ปี  2546         เชื่อมโยงเครือข่ายภายในวิทยาลัยเพื่อเชื่อมระบบ  Internet กับกระทรวง เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสาขาซ่อมคอมพิวเตอร์

ปี  2548         เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) โรงเรียนโรงงานสาขาวิชา  ช่างซ่อมตัวถังและสีรถยนต์  สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก  สาขาอุตสา หกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป   เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทวิภาคี  และโรงเรียนโรงงานสาขาวิชาช่างยานยนต์  สาขาวิชาไฟฟ้า  สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเสื้อผ้า  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ปี  2549         วิทยาลัยฯ ได้ปรับบทบาทสถานศึกษาตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่างมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องุน่งห่มไทยและสอศ. กำหนดให้วิทยาลัยฯ เป็นศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจจัดตั้ง Factory Model เพื่อฝึกอบรมทางด้าน Germent ร่วมกับวิทยาลัยฯ และได้ดำเนินโครงการเปิดสอนภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น

ปี 2550          เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เทียบโอนสาขาการจัดการทั่วไป ได้รับงบประมาณที่ดินสิ่งก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 1

ปี 2551          เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  เทียบโอนสาขาทรัพยากรมนุษย์ จัดลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ องค์กร หน่วยงานราชการวัด และชุมชน จำนวน 132 แห่ง ได้รับงบประมาณที่ดินสิ่งก่อสร้างทางเดินเชื่อมอาคาร 1 และ 2  ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาจาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

ปี 2554          จัดทำเว็บไซต์ระบบการเรียนออนไลน์ E – Learning สำหรับนักศึกษาภาคปกติ และระบบเทียบโอน ความรู้และประสบการณ์

ปี 2555          ปรับปรุงห้องสมุด ให้ทันสมัยและอำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษามากยิ่งขึ้น ปรับปรุงห้องพักงานปกครอง เพื่อรองรับการทำงานฝ่ายปกครองติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV  เพิ่มขึ้น  16 จุด พร้อมขยายและพัฒนาสัญญาณ ให้ตรวจเช็คทางอินเตอร์เน็ตได้  ผ่านระบบเน็ตเวิร์คของวิทยาลัยพัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพ EDR เพื่อบริหารงานแผนฯ งานพัสดุ งานการเงิน งานการบัญชี เข้าด้วยกันทำให้ผู้บริหารสามารถควบคุมการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด   เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในเรือนจำบางขวาง

ปี 2556          พัฒนาระบบห้องสมุดให้ทันสมัยยิ่งขึ้น  และย้ายมาอยู่ที่ อาคาร 2 ชั้น 2 พัฒนาระบบกล้อง CCTV เพิ่มเป็น 32 จุด ปรับปรุงห้องน้ำ อาคารอำนวยการ ชั้น 1 ติดตั้ง ระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต WiFi  ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 6 เพื่อรองรับการประชุมที่ต้องใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต จำนวน 60 คน ขึ้นไป เปิดสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ระดับ ปวช. ระบบปกติ

ปี 2557          ย้ายโรงอาหาร ปรับปรุงให้เป็นลานกีฬาพัฒนาห้อง Disability Support Services หรือ DSS เพื่อนักเรียนพิการ สร้างทางเชื่อมระหว่างอาคารทุกอาคาร เพื่อผู้พิการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยียานยนต์ ณ ชั้น 3 อาคาร 4  ระบบบริหารคุณภาพ EDR2 เพื่อบริหารงานหลักสูตร งานทะเบียน งานวัดผล งานครูที่ปรึกษา งานปกครอง และงานกิจกรรม

ปี 2558          จัดสร้างทางเชื่อมอาคาร 2 อาคาร 3 และอาคาร 4 จัดสร้างโรงอาหาร โดยใช้สถานที่ด้านข้างอาคาร 3  พัฒนาพื้นที่ด้านหน้าอาคาร 4 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร 1 และไฟฟ้าแสงสว่างภายในวิทยาลัย ปรับปรุงระบบประปา ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 1 ชั้น 2 – 4

ปี 2559          ห้อง Disability Support Services หรือ DSS เพื่อนักเรียนพิการ ย้ายมาตั้งอยู่ที่ อาคาร 2 ชั้น 1 แทนห้องปฏิบัติการเสริมสวย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักเรียนผู้พิการ ปรับปรุงให้เป็นลานกีฬา  ให้เป็นหอประชุม ลานมรกต ใช้ในการประชุมผู้ปกครองปรับปรุงห้องประชุม ห้องเทพนารี ชั้น 6 อาคาร 1 ให้ทันสมัยและสวยงาม

ปี 2560         ได้รับงบลงทุนปรับปรุงอาคารทาสีภายนอก-ภายใน ได้รับงบลงทุนครุภัณฑ์ชุดทดลองไฮโดรลิกส์ไฟฟ้าพร้อมโปรแกรมการควบคุม ได้รับงบลงทุนครุภัณฑ์ชุดฝึกทดลองนิวแมติกส์ไฟฟ้าพร้อมโปรแกรมควบคุม

สภาพปัจจุบันของวิทยาลัย

วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง เปิดสอนในหลักสูตรต่างๆดังนี้

  1. 1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รูปแบบปกติ อาชีวะศึกษาระบบทวิภาคี สะสมหน่วยกิต และเทียบโอนประสบการณ์ใน สาขาวิชายานยนต์ งานตัวถังและสีรถยนต์ สาขาวิชาไฟฟ้ากาลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด

  2. 2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รูปแบบปกติและเทียบโอนประสบการณ์ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

  3. 3. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ใช้เวลาเรียนตั้งแต่ 30 – 210 ชั่วโมง จัดการเรียนการสอนภาคละ 2 รุ่น (4รุ่น/ปีการศึกษา) โดนใช้เวลาเรียนรุ่นละ 2 ½ เดือน ช่างตัดเสื้อสตรี ช่างตัดเสื้อชาย ช่างเสริมสวยและตัดผมชาย อาหาร-ขนม ศิลปะประดิษฐ์ ช่างซ่อมสีรถยนต์ (หลักสูตรโตโยต้า) ฯลฯ

          นอกจากนี้ยังจัดการเรียนการสอน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสาหรับผู้ด้อยโอกาส  เช่น ผู้พิการ ผู้ต้องขัง ทหารกองประจำการ และประชาชนทั่วไป หลักสูตรพิเศษตามโครงการพิเศษ หลักสูตรเสริมวิชาชีพมัธยม หลักสูตรตามโครงการ 108 อาชีพ และหลักสูตรอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายหรือจากความต้องการของชุมชนท้องถิ่น

 

 

การบริหารงานในปัจจุบัน

 

Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew