งานกิจกรรมนักเรียน

รูปภาพชื่อ - สกุลตำแหน่ง
นายธีรเทพ จิตรารักสกุล

หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
นายถาวร ขัมภรัตน์เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
นายณรงค์ฤทธิ์ ภูเวียงแก้วเจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
นายนฤทธิ์ ขวดแก้วเจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
นายสุรพงศ์ อับดุลเลาะเจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
นางสาววรรณภา ตรากลางเจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
นางสาวนาฏอนงค์ บัวทองเจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
นางสาวยุราพร ผดุงกรรณ์เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
นายกิตติกรณ์ หกขุนทด
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
นางสาวศุภลักษณ์ รักษ์ณรงค์เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
นางสาวเบญจมาศ ปานนพภาเจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

งานกิจกรรมนักเรียน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกิจกรรมชมรมต่างๆ  ขึ้นภายในสถานศึกษา

 2. ดำเนินการจัดตั้งและควบคุมดูแลองค์การวิชาชีพต่างๆ  ขึ้นในสถานศึกษา  เช่น  องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย  ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  (อ.ก.ท.)  องค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย  (อ.ช.ท.)  องค์การนักคหกรรมศาสตร์ในอนาคต  แห่งประเทศไทย  (อ.ค.ท.)  องค์การนักธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทย  (อ.ธ.ท.)  องค์การช่างศิลปหัตถกรรมในอนาคตแห่งประเทศไทย  (อ.ศ.ท.)  หรือองค์การที่เรียกชื่ออย่างอื่นในลักษณะเดียวกัน

 3. จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สถานศึกษา  สังคม  ชุมชน  และกิจกรรมต่างๆ  ในวันสำคัญของชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์

 4. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  และจรรยาบรรณในวิชาชีพของนักเรียนนักศึกษา  และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายคุณธรรมพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ  และตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  รวมทั้งโครงการ   พัฒนานักเรียนนักศึกษาด้านบุคลิกภาพและ   มนุษยสัมพันธ์

 5. ควบคุมดูแลกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ  และนักศึกษาวิชาทหาร

 6. ส่งเสริมการกีฬา  นันทนาการและศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา

 7. ควบคุมและดำเนินการให้มีการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง

 8. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

 9. สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 10. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

 11. ดูแล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

 12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)