ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง

สรุปจำนวนบุคลากร ปีการศึกษา 2563

ประเภทบุคลากรจำนวนบุคลากร
รวม63
ผู้บริหาร2
ข้าราชการครู22
พนักงานราชการ17
ลูกจ้างประจำ4
ลูกจ้างชั่วคราว18

ข้อมูลข้าราชการ จำแนกตามหน้าที่ความรับผิดชอบ

รูปภาพชื่อ - สกุลวุฒิการศึกษา (สาขา)แผนก/สาขาวิชาตำแหน่ง/วิทยฐานะเลขประจำตำแหน่ง
นางสาววิลาวัณย์ เลิศวีระวัฒน์ ศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตบริหารการศึกษาผู้อำนวยการครูเชี่ยวชาญ1353
นายวชิรพันธุ์ กลั่นบุศย์กศ.ม. บริหารการศึกษารองผู้อำนวยการครูชำนาญการ 1119
นายตระกูล ปัญญาสันติกุลค.บ.(อุตสาหกรรมศิลป์)อิเล็กทรอนิกส์ครูชำนาญการพิเศษ1393
นายชยพล โพธิค.อ.ม.บริหารอาชีวะและเทคนิคการศึกษาไฟฟ้ากำลังครูชำนาญการพิเศษ1398
นางปัทมา พงศ์พัชราพันธุ์การศึกษาบัณฑิต (คศ.บ.)ศิลปประดิษฐ์ครูชำนาญการพิเศษ1387
นายเฉลิมชัย สุขสมบูรณ์ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
/เทคโนโลยีสารสนเทศ
ครูชำนาญการ1395
นายปรีชา อ่ำทองคบ. คอมพิวเตอร์ศึกษาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
/เทคโนโลยีสารสนเทศ
ครูชำนาญการ1383
นางสุวรรณา จันทร์เพชรบธ.ม ธุรกิจอุตสาหกรรมการตลาดครูชำนาญการ1389
นางภาวิณี อ่ำทองคศ.บ.อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกายแฟชั่น-สิ่งทอครูชำนาญการ1392
นายณรงค์ฤทธิ์ ภูเวียงแก้ววท.ม.การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
/เทคโนโลยีสารสนเทศ
ครูชำนาญการ1396
นายถาวร ขัมภรัตน์ศศ.บ.บริหารแนะแนวอิเล็กทรอนิกส์ครูชำนาญการ1366
นายวิศิษฎ์ จันทร์สถิตย์พรวท.บ.เทคโนโลยีเครื่องกลเทคนิคพื้นฐานครูผู้ช่วย5818
นายอนุสรณ์ โคกกลางค.อ.บ.ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลังครูผู้ช่วย14663
นางสาวกชพร นุ่มเฉยศศ.บ. การจัดการทั่วไปคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
/เทคโนโลยีสารสนเทศ
ครูผู้ช่วย6448
นายบุญเรือง รัตนะโสภาค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกลช่างยนต์ครูผู้ช่วย1394
นางสาวชญาพร กิตติรัตนกรกุลวท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอผ้าและเครื่องแต่งกายครูผู้ช่วย1375
นางนงนุช สรวลสรรค์ค.บ. ภาษาไทยหมวดทักษะชีวิตครูผู้ช่วย1399
นายนฤทธิ์ ขวดแก้ววท.บ.วิทยาศาสตร์หมวดทักษะชีวิตครูผู้ช่วย1377
นางสาวนะโม ศิริมงคลลาวัลย์วศ.ม. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมหมวดทักษะชีวิตครูผู้ช่วย1357
นางสาวนาฏอนงค์ บัวทองค.บ. คณิตศาสตร์หมวดทักษะชีวิตครูผู้ช่วย1363
นางสาววรรณภา ตรากลางค.บ. ภาษาอังกฤษหมวดทักษะชีวิตครูผู้ช่วย1367
นายสุรพงศ์ อับดุลเล๊าะค.อ.บ.คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
/เทคโนโลยีสารสนเทศ
ครูผู้ช่วย15008
นายอนุพงษ์ ภูสีเขียวศศ.บ.คหกรรมศาสตร์ทั่วไปศิลปประดิษฐ์ครูผู้ช่วย15763
นางสาวยุราพร ผดุงกรรณ์ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าไฟฟ้ากำลังครูผู้ช่วย1390

ข้อมูล ลูกจ้างประจำ (ทำหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป)

รูปภาพชื่อ - สกุลวุฒิการศึกษา(สาขา)แผนกเลขประจำตำแหน่ง
นายสมพงษ์ ดอนจินดาประถมศึกษา ป.4รักษาความปลอดภัย1399
นายจำลอง เดชพ่วงประถมศึกษา ป.4พนักงานขับรถ3687
นางสาวอัศนีย์ เวทวังปริญญาตรีการตลาด4574
นายพันธ์ศักดิ์ เนตรน้อยมัธยมศึกษาตอนต้นพนักงานขับรถ2791

ข้อมูล พนักงานราชการ (ทำหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป)

รูปภาพ ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา(สาขา) ปฏิบัติหน้าที่/แผนก สนับสนุน/ธุรการทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง
นางจิรัญญา พัฒนพงศ์สิริกุลค.ศ.บ.คหกรรมศาสตร์อาหาร- ขนมพนักงานราชการ ครู2576
นางสาวเกษร เดชสุวรรณคอ.บ.อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์พนักงานราชการ ครู2575
นางสาวดีรฎา บุญยืนบธ.บ.การบัญชีการบัญชีพนักงานราชการ ครู765
นายธีรเทพ จิตรารักสกุลคอ.บ.วิศกรรมไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลังพนักงานราชการ ครู4109
นายปิยวัฒน์ โสรัจจ์กฤตยาคอ.บ.วิศวกรรมเครื่องกลช่างยนต์พนักงานราชการ ครู4115
นายฉัตรชัย เชื้อชังวท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไฟฟ้ากำลังพนักงานราชการ ครู4113
นายดุลยทรรศน์ เงาวิจิตรคอ.บ.วิศวกรรมเครื่องกลตัวถังและสีรถยนต์พนักงานราชการ ครู2578
นางสาวเมธาวดี สาระคำศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษอาหาร- ขนมพนักงานราชการ ครู4111
นายกิตติกรณ์ หกขุนทดค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไปหมวดทักษะชีวิตพนักงานราชการ ครู4114
นางสาวศศิภัทร มาปะเขศศ.บ.การจัดการทั่วไปการตลาดพนักงานราชการ ครู2580
นายอนุชา มีแจ้งวท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเทคนิคพื้นฐานพนักงานราชการ ครู202
นางสาวมนัสชญา บุดดาวงศ์บธ.บ การบัญชีเจ้าหน้าที่งานพัสดุพนักงานราชการ2577
นางสาวสุปราณี กลิ่นสุขบัญชีบัณฑิตเจ้าหน้าที่งานการเงินพนักงานราชการ2748
นางสาวจุฑาทิพย์ ประพานบัญชีบัณฑิตเจ้าหน้าที่งานบัญชีพนักงานราชการ4112
นางสาวทัศนีย์ คำมั่งศศ.บ.รัฐศาสตร์เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไปพนักงานราชการ3197
นางสาวศุภลักษณ์ รักษ์ณรงค์ค.บ. ธุรกิจศึกษาเจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผลพนักงานราชการ2579
นางสาวสายสุณี พลดงศิลปศาสตร์บัณฑิต ศศ.บ.เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนฯพนักงานราชการ4458

ข้อมูล ลูกจ้างชั่วคราว (ทำหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป)

รูปภาพชื่อ - สกุลวุฒิการศึกษา (สาขา)แผนก/สาขาวิชาสนับสนุน/ธุรการทั่วไปเลขที่ตำแหน่ง
นางสุมิตร บัวมาศปวส .เทคโนโลยีความงามเสริมสวยครูพิเศษ510101
นางสาวพโยมรัตน์ โรจนากาศวท.บ วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศครูพิเศษ630218
จักรพงษ์ ภาควุฒิปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจงานโครงการพิเศษเจ้าหน้าที่โครงการพิเศษ510516
นางสาวพิมพ์กุล คำศรีปวส. คอมพิวเตอร์งานกิจการนักเรียนเจ้าหน้าที่วิทยบริการและห้องสมุด530902
นางสาวปุณยาพร วงศ์พาณิชปวส. การจัดการทั่วไปงานประกันฯเจ้าหน้าที่งานประกัน560501
นางสาวเบญจมาศ ปานนพภาปวส. การจัดการทั่วไปงานพัฒนาหลักสูตรฯเจ้าหน้าที่งานหลักสูตรฯ560801
นางสาวนงนภัส ตงแพป.ตรี บธ.บ.การบริหารการตลาดงานบัญชีเจ้าหน้าที่งานบัญชี571015
นางสาวสายน้ำ ถนอมนวลปวส. คอมพิวเตอร์งานบุคลากรเจ้าหน้าที่งานบุคลากร591003
นายอัครวิทย์ พลจันทึกป.ตรี บธ.บ การตลาดงานพัสดุเจ้าหน้าที่งานพัสดุ600703
นายวีรวัฒน์ ตุเทพป.ตรี รปบ.รัฐประศาสตร์บันฑิตงานการเงินเจ้าหน้าที่การเงิน601002
นายกิตติ สุพิมพานนท์ป.ตรี บธ.บ สารสนเทศธุรกิจศูนย์ DSSเจ้าหน้าที่ศูนย์ DSS611101
นางสาวปิณญทัศน์ สรวลสรรค์ ปวส. คหกรรมงานสารบัญเจ้าหน้าที่งานสารบัญ621001
นางยุพิน นำศรีประถมศึกษา ป.6งานอาคารสถานที่พนักงานแม่บ้าน500205
นางสาวลำไพ ชนะเทพปวส. การจัดการทั่วไปงานอาคารสถานที่พนักงานแม่บ้าน550901
นางสาวมะลิวัลย์ ไตรบุญมัธยมศึกษาตอนปลายงานอาคารสถานที่พนักงานแม่บ้าน560108
นางอรนุช ชนะสุขปวช.งานอาคารสถานที่พนักงานแม่บ้าน560201
นายสมพร ทองทิพย์มัธยมศึกษาตอนต้นงานพัสดุพนักงานขับรถ510701
นายสมเกียรติ แสนสุขประถมศึกษา ป.4งานอาคารสถานที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย521001

 

Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)