สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล

๑ ปรัชญาของสาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล

๑.๑ มุ่งพัฒนากำลังคนระดับฝีมือให้มีความรอบรู้และทักษะด้านการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม บุคลิกภาพและเจตคติดีในวิชาชีพได้ สามารถประกอบอาชีพได้ตรงตาม
ความต้องการของตลาดแรงงานและประกอบอาชีพอิสระ สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและสังคมทั้งใน
ระดับท้องถิ่นและระดับชาติ

๑.๒ เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้เลือกเรียนได้อย่างกว้างขวาง เพื่อเน้นความชำนาญเฉพาะด้านด้วยการปฏิบัติจริง สามารถเลือกวิธีการเรียนตามศักยภาพและโอกาสของผู้เรียนถ่ายโอนผลการ
เรียน สะสมผลการเรียน เทียบความรู้และระสบการณ์ จากแหล่งวิทยาการ สถานประกอบการและสถานประกอบอาชีพอิสระได้

๑.๓ เป็นหลักสูตรที่สนับสนุนการประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน

๑.๔ เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้สถานศึกษา ชุมชนและท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการและสอดคล้องกับสภาพของชุมชนและท้องถิ่น

๒.  วัตถุประสงค์ของสาขาวิชา

          เพื่อผลิตนักศึกษา สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล ที่มีคุณสมบัติดังนี้

๒.๑ เพื่อใหสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านการสื่อสาร ทักษะการคิดและ
การแกปญหา และ ทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิต ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

๒.๒ เพื่อให้มีความเขาใจหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและหลักการ ของงานอาชีพที่สัมพันธ์เกี่ยวของกับการพัฒนาวิชาชีพเครื่องกล ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ สังคมเทคโนโลยี

๒.๓ เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการทำงานในกลุ่มงานพื้นฐานด้าน
เครื่องกล

๒.๔ เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทคโนโลยีด้านเครื่องกลในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

๒.๕ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานวิเคราะห์แก้ปัญหาสร้างสรรค และนำเทคโนโลยีมาใช้ใน การพัฒนางาน เทคนิคยานยนต์ เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม เทคนิคเครื่องกลเรือ เทคนิคเครื่องกลเกษตร  เทคนิคเครื่องกลเรือพาณิชย เทคนิคซอมตัวถังและสีรถยนต์ บ ารุงรักษาเครื่องกลอุตสาหกรรมผลิต
ไฟฟา และเทคนิคเครื่องกลระบบขนสงทางราง

๒.๖ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานเครื่องกลในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้งการใชความรู้และทักษะเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้

๒.๗ เพื่อให้มีเจตคติที่ดีตองานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ซื่อสัตยสุจริต มี ระเบียบวินัย เป็นผู้มีความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม ต่อต้านความรุนแรงและสารเสพติด

สาขางานที่วิทยาลัยดำเนินการเปิดสอน มี 2 สาขางาน ดังนี้

สาขางานเทคนิคยานยนต์

สาขางานเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์

หลักสูตร รายวิชาในสาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล

Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)