ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัย

ข้อมูลพื้นฐาน วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง

 
ปรัชญาของวิทยาลัย การศึกษาเพื่ออาชีพ และการครองตนในสังคม
ปณิธาณเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและขยายความร่วมมือกับชุมชนทุกรูปแบบ
อัตลักษณ์ของวิทยาลัย ทักษะเด่น เน้นบริการ
อัตลักษณ์คุณธรรมของวิทยาลัย ความพอเพียงและความรับผิดชอบ
เอกลักษณ์แหล่งสร้างอาชีพให้ชุมชน
จุดเน้น จุดเด่นบริการวิชาชีพ สู่สังคม
วิสัยทัศน์มุ่งจัดการศึกษาด้านวิชาชีพที่หลากหลาย ได้มาตรฐานให้กับประชาชน และผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึง ตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ1) จัดการศึกษาวิชาชีพที่หลากหลาย อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน
2) สร้างโรงเรียนคุณภาพด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3) พัฒนาบุคลากรและผู้เรียนทุกระดับ ตอบสนองการปฏิรูประบบราชการ
4) พัฒนาสังคม และบริการชุมชน
5) วิจัย พัฒนา สร้างสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม สู่สังคมเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม
เป้าประสงค์1) เพิ่มจํานวนผู้เรียน ขยายโอกาสทางการศึกษา แก่ผู้รับบริการทุกระดับและทุกประเภท
2) เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา
3) พัฒนาครูและผู้เรียนอาชีวศึกษา ให้มีคุณภาพ มีจิตสํานึก และเสริมสร้างความเป็นพลโลกที่ดี
4) บริการวิชาการและวิชาชีพ สู่สังคม ชุมชน ท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5) สร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ เพื่อพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์1) ปฏิรูปครู ผู้เรียน และผู้สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
2) ปฏิรูปการบริหารจัดการ และการบริการวิชาการและวิชาชีพ
3) สนับสนุนส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์

กลยุทธ์
วิทยาลัย กําหนด กลยุทธ์ในแต่ละพันธกิจไว้ ดังนี้
พันธกิจที่ 1
จัดการศึกษาวิชาชีพที่หลากหลาย อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน
1) ประชาสัมพันธ์ แนะแนวเชิงรุก และจัดระบบดูแลผู้เรียน
2) สร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือ
3) พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทุกมิติ
พันธกิจที่ 2
สร้างโรงเรียนคุณภาพด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1) จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
2) ส่งเสริมสนับสนุน กํากับ ดูแลครู จัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานรายวิชา
3) บริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษา อาคารสถานที่ สื่อการสอน อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ
พันธกิจที่ 3
พัฒนาครู ผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ มีจิตสํานึก เสริมสร้างความเป็นพลโลกที่ดี
1) จัดให้ครูได้รับการฝึกอบรมด้านวิชาการและวิชาชีพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
2) จัดให้ผู้เรียนทุกคนได้เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ที่สนับสนุนส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนด้านพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย
พันธกิจที่ 4
บริการวิชาการและวิชาชีพ สู่สังคม ชุมชน ท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
1) ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน ครอบครัว และชุมชน ในการพัฒนาสังคม
2) บริการวิชาการ สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและชุมชน
3) บริการวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและชุมชน
พันธกิจที่ 5
สร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ เพื่อพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิต
1) สัมมนาแลกเปลี่ยนระหว่างหน่วยงาน ชุมชน และสถานประกอบการ เพื่อการวิจัยหรือพัฒนาต่อย อดอาชีพ
2) ร่วมมือกับเครือข่ายภาคส่วนต่าง ๆ สร้างและ/หรือ พัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ เพื่อคุณภาพชีวิต หรือสุขภาวะที่ดี

Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)