วิสัยทัศน์/พันธกิจ วิทยาลัย

วิสัยทัศน์/พันธกิจ วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง

ปรัชญาวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง      การศึกษาเพื่ออาชีพและการครองตนในสังคม

ปณิธาณ    เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและขยายความร่วมมือกับชุมชนทุกรูปแบบ

อัตลักษณ์    ทักษะเด่น เน้นบริการ

อัตลักษณ์คุณธรรมของวิทยาลัย    ความพอเพียงและความรับผิดชอบ

เอกลักษณ์     แหล่งสร้างอาชีพให้ชุมชน

จุดเน้น  จุดเด่น     บริการวิชาชีพ  สู่สังคม

วิสัยทัศน์ ( Vision )      จัดการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานให้กับประชาชนผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจ ( Mission )

 • จัดการศึกษาวิชาชีพหลากหลาย

 • จัดการศึกษาวิชาชีพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน

 • พัฒนาสังคมและบริการชุมชน

 • สร้างผู้ประกอบการใหม่

 • วิจัย พัฒนา ถ่ายทอดเทคโนโลยี สร้างสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมให้สามารถแข่งขันในระดับชาติได้

 • พัฒนาบุคลากรและสนองการปฏิรูประบบราชการ

 • การบูรณาการการศึกษาโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าประสงค์

 • เพิ่มจำนวนผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ

 • หลักสูตรฐานสมรรถนะและการจัดการเรียนการสอนมีการพัฒนาคุณภาพตรงตามต้องการของสถานประกอบการ

 • ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษามีการพัฒนาและมีประสิทธิภาพ

 • การบริการวิชาการและวิชาชีพสู่สังคม ชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาส่งเสริมได้มาตรฐาน

 • นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ การประกอบอาชีพอิสระ งานวิจัย ได้รับการส่งเสริม

 • นักเรียนนักศึกษามีจิตสำนึกและเสริมสร้างเป็นพลเมืองไทยและพลโลกที่ดี

จุดเน้นในการพัฒนาของสถานศึกษา

     1) ครูผู้สอนให้คำแนะนำ กำกับติดตามเพื่อให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติตัวตามกฎ

     2) ครูผู้สอนได้มีการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรมทั้งก่อนและหลังการเรียน

    3) ผู้เรียนสามารถเรียนรู้จากการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลาย

    4) ผู้เรียนสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่เรียนไปใช้ในการทำงานได้เป็นอย่างดี

   5) ครูได้จัดทำแผนแผนการจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ เพื่อให้สอดคล้องต่อผู้เรียน

   6) มีการประเมินผลการเรียนที่หลากหลาย ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ

   7) มีการจัดประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนแต่ละรายวิชา

   8) ห้องเรียนและอาคารสถานที่ในการฝึกอบรมมีเพียงพอ

  9) มีการระดมทรัพยากร และวิทยากรจากภายนอกมาร่วมอบรม

 10) มีอัตราส่วนของผู้สอนต่อผู้เรียนในแต่ละหลักสูตรที่เหมาะสม

ความโดดเด่นของสถานศึกษา (ผลงาน/รางวัล/เกียรติยศ/ชื่อเสียง)

          1)  แผนกวิชาตัวถังและสีรถยนต์ได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่น ด้านการจัดการเรียนการสอนโดยโตโยต้า

          2)  วิทยาลัยได้รับรางวัล สถานศึกษาแบบอย่างกระบวนการจัดการเรียนการสอน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

          3)  วิทยาลัยได้รับรางวัลเหรียญทองสถานศึกษา 3D

          4)  นักเรียนแผนกตัวถังและสีรถยนต์ ชั้น ปวช.3 ได้รับรางวัลพระราชทาน

          5)  วิทยาลัยได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาวิชาชีพขนาดใหญ่

          6)  ร่วมจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวช. กับเรือนจำกลางคลองเปรม

          7)  นักเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกายได้เข้าแข่งขัน “โครงการฝ้ายทอใจ” ได้รางวัลชนะเลิศ

          8)  ร่วมจัดการศึกษาหลักสูตร ปวช. กับกรมยุทธบริการ กองบัญชาการ กองทัพไทย

          9)  นักศึกษาชั้น ปวช.2 การขายเป็นตัวแทนนักกีฬาเยาวชนทีมชาติว่ายน้ำ ประเภทพิการทางการ  เคลื่อนไหว 
                เดินทางไปร่วมแข่งขัน อาเซียนพาราเกมส์ที่อินโดนีเซีย ได้รับรางวัลเหรียญทอง

 

กลยุทธ์และมาตรการ ของสถานศึกษา

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา

              มาตรการที่ 1 พัฒนาผู้เรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ

              มาตรการที่ 2 พัฒนาผู้เรียนผ่านเกณฑ์การทดสอบการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา

              มาตรการที่ 3 พัฒนาผู้เรียนผ่านเกณฑ์ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

              มาตรการที่ 4 พัฒนาครูให้มีความชำนาญและเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา

              มาตรการที่ 5 พัฒนากระบวนการเรียนการอนที่ทันสมัย เช่น E-Learning และ Module

กลยุทธ์ที่ 2 การเพิ่มจำนวนผู้เรียน

              มาตรการที่ 1 พัฒนากลไกเทียบโอนประสบการณ์

              มาตรการที่ 2 สร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

              มาตรการที่ 3 แนะแนวเชิงรุก Open House หรือ Road Show

              มาตรการที่ 4 เร่งประชาสัมพันธ์ความเป็นเลิศและเปลี่ยนภาพลักษณ์

กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ

              มาตรการที่ 1 สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร

              มาตรการที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรและจัดทำแผนการเรียนรู้

              มาตรการที่ 3 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาร่วมกับเครือข่าย

กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน

              มาตรการที่ 1 นิเทศการจัดการเรียนการสอนและการนำหลักสูตรฐานสมรรถนะไปใช้

              มาตรการที่ 2 พัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา

              มาตรการที่ 3 พัฒนาระบบการฝึกงานในสถานประกอบการและศูนย์ฝึกในสถานศึกษา

              มาตรการที่ 4 ยกระดับคุณภาพด้านการใช้ภาษาอังกฤษของผู้เรียน

Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew