ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง ปีการศึกษา 2560

สรุปจำนวนบุคลากร ปีการศึกษา 2560

ประเภทบุคลากร จำนวนบุคลากร
ผู้บริหาร  4
ข้าราชการครู 30
พนักงานราชการ 12
ลูกจ้างประจำ   5
ลูกจ้างชั่วคราว 24
รวม 75

ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด จำแนกตามหน้าที่ความรับผิดชอบ

1.ข้าราชการ   รวม  34  คน (ข้าราชการครู และข้าราชการพลเรือน)

ชื่อ – สกุล
วุฒิการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่
(สาขา) แผนก/สาขาวิชา ตำแหน่ง/วิทยฐานะ

1.นางสาววิลาวัณย์ เลิศวีระวัฒน์

ป.เอก ศึกษาศาสตร์ดุษฏีบัณฑิตบริหารการศึกษา

บริหารสถานศึกษา

ผู้อำนวยการ/ค.ศ.4

2.นางพรเพ็ญ รัตนสงวน

ป.โท ค.อ.ม.บริหารอาชีวะและเทคนิคการศึกษา

บริหารสถานศึกษา

รองผู้อำนวยการ/ค.ศ.3

3.นางศศิประภา งามขำ

ป.โท ค.อ.ม.บริหารอาชีวะและเทคนิคการศึกษา

บริหารสถานศึกษา

รองผู้อำนวยการ/ค.ศ.3

4.นางศิริพัฒน์ สุพิมพานนท์

ป.โท ค.อ.ม.บริหารอาชีวะและเทคนิคการศึกษา

บริหารสถานศึกษา

รองผู้อำนวยการ/ค.ศ.3

5.นายไพรัตน์ พรมมา

ป.โท ค.อ.ม. เครื่องกลวิศวกรรม

ช่างยนต์

ครู ค.ศ.3

6.นายตระกูล ปัญญาสันติกุล

ป.ตรี ค.บ.(อุตสาหกรรมศิลป์)

อิเล็กทรอนิกส์

ครู ค.ศ.3

7.นางรัตนา เกิดผล

ป.ตรี ศษ.บ.ภาษาไทย

หมวดทักษะชีวิต

ครู ค.ศ3

8.นางสุมลลักษณ์ คลังมี

ป.ตรี คบ.อาหารและโภชนาการ

ตัดผมชาย

ครู ค.ศ.3

9.นายชยพล โพธิ

ป.โท ค.อ.ม.บริหารอาชีวะและเทคนิคการศึกษา

ไฟฟ้ากำลัง

ครู ค.ศ.3

10.นางปัทมา พงศ์พัชราพันธุ์

ป.ตรี การศึกษาบัณฑิต (คศ.บ.)

ศิลปประดิษฐ์

ครู ค.ศ.3

11.นายเฉลิมชัย สุขสมบูรณ์

ป.โท ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร

อิเล็กทรอนิกส์

ครู ค.ศ.2

12.นางลาวัลย์ อ้นหาด

ป.ตรี คบ.ศิลปประดิษฐ์

ศิลปประดิษฐ์

ครู ค.ศ.2

13.นางทัศนีย์ พงศ์สร้อยเพ็ชร

ป.ตรี คศ.บ.(ผ้าและเครื่องแต่งกาย)

ผ้าและเครื่องแต่งกาย

ครู ค.ศ.2

14.นางพรพรหม หาญเจริญ

ป.ตรี คศ.บ.คหกรรมศาสตร์บัณฑิต

อาหาร-ขนม

ครู ค.ศ.2

15.นายปรีชา อ่ำทอง

ป.ตรี คบ. คอมพิวเตอร์ศึกษา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ครู ค.ศ.2

16.นางสุวรรณา จันทร์เพชร

ป.โท บริหารธุรกิจ ธุรกิจอุตสาหกรรม

การตลาด

ครู ค.ศ.2

17.นางภาวิณี อ่ำทอง

ป.ตรี คศ.บ.อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย

แฟชั่น-สิ่งทอ

ครู ค.ศ.2

18.นายเดชา ชุมทัพ

ป.ตรี ค.อ.บ.ครุศาสตร์อุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกส์

ครู ค.ศ.2

19.นายณรงค์ฤทธิ์ ภูเวียงแก้ว

ป.โท วท.ม.การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ครู ค.ศ.1

20.นายถาวร ขัมภรัตน์

ป.ตรี ศศ.บ.บริหารแนะแนว

อิเล็กทรอนิกส์

ครู ค.ศ.1

21.นายผดุงเกียรติ สิงห์มนต์

ป.ตรี ว.ศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

ช่างยนต์

ครูผู้ช่วย

22.นายวิศิษฎ์ จันทร์สถิตย์พร

ป.ตรี วท.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล

เทคนิคพื้นฐาน

ครูผู้ช่วย

23.นายอนุสรณ์ โคกกลาง

ป.ตรี ค.อ.บ.ช่างไฟฟ้ากำลัง

ไฟฟ้ากำลัง

ครูผู้ช่วย

24.นางกชพร ศุภโกศล

ป.ตรี ศศ.บ. การจัดการทั่วไป

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ครูผู้ช่วย

25.นายบุญเรือง รัตนะโสภา

ป.ตรี ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล

ช่างยนต์

ครูผู้ช่วย

26.นางสาวชญาพร กิตติรัตนกรกุล

ป.ตรี วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ

ผ้าและเครื่องแต่งกาย

ครูผู้ช่วย

27.นางณัชชา กุมารสิงห์

ป.โท ศศ.ม.การบริหารการศึกษา

อาหารและโภชนาการ

ครูผู้ช่วย

28.นางนงนุช สรวลสรรค์

ป.ตรี ค.บ. ภาษาไทย

หมวดทักษะชีวิต

ครูผู้ช่วย

29.นายนฤทธิ์ ขวดแก้ว

ป.เอก วท.บ.พลศึกษา

หมวดทักษะชีวิต

ครูผู้ช่วย

30.นางสาวนะโม ศิริมงคลลาวัลย์

ป.โท วศ.ม. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

หมวดทักษะชีวิต

ครูผู้ช่วย

31.นางสาวนาฏอนงค์ บัวทอง

ป.ตรี ค.บ. คณิตศาสตร์

หมวดทักษะชีวิต

ครูผู้ช่วย

32.นางสาววรรณภา ตรากลาง

ป.ตรี ค.บ. ภาษาอังกฤษ

หมวดทักษะชีวิต

ครูผู้ช่วย

33.นายสุรพงศ์ อับดุลเล๊าะ

ป.ตรี ค.อ.บ.คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ครูผู้ช่วย

34.นายอนุพงษ์ ภูสีเขียว

ป.ตรี ศศ.บ.คหกรรมศาสตร์ทั่วไป

ศิลปประดิษฐ์

ครูผู้ช่วย

2.ลูกจ้างประจำ รวม 6 คน (ทำหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป)

ชื่อ – สกุล

วุฒิการศึกษา

ปฏิบัติหน้าที่

(สาขา)

แผนก/สาขาวิชา

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

1.นายพันธ์ศักดิ์ เนตรน้อย

มัธยมศึกษาตอนต้น

พนักงานขับรถยนต์

2.นางสาวอัศนีย์ เวทวัง

ปริญญาตรี

การตลาด

ครู

3.นายจำลอง เดชพ่วง

ประถมศึกษา ป.4

พนักงานขับรถยนต์

4.นายวีรวัฒน์ ตุเทพ

ป.ตรี บริหารทั่วไป

การเงิน

เจ้าหน้าที่งานการเงิน

5.นายอนุวัฒน์ ทัศนประเสริฐ

ประถมศึกษา ป.7

พนักงานขับรถยนต์

6.นายสมพงษ์ ดอนจินดา

ประถมศึกษา ป.4

นักการภารโรง

3 พนักงานราชการ  รวม   12  คน (ทำหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป)

ชื่อ – สกุล

วุฒิการศึกษา

ปฏิบัติหน้าที่

(สาขา)

สอนวิชา

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

1.นางจิรัญญา พัฒนพงศ์สิริกุล

ป.ตรี ค.ศ.บ.คหกรรมศาสตร์

อาหาร- ขนม

พนักงานราชการครู

2.นางสาวเกษร เดชสุวรรณ

ป.ตรี คอ.บ.อิเล็กทรอนิกส์

อิเล็กทรอนิกส์

พนักงานราชการครู

3.นางสาวดีรฎา บุญยืน

ป.ตรี บธ.บ.การบัญชี

การบัญชี

พนักงานราชการครู

4.นายธีรเทพ จิตรารักสกุล

ป.ตรี คอ.บ.วิศกรรมไฟฟ้า

ไฟฟ้ากำลัง

พนักงานราชการครู

5.นายปิยวัฒน์ โสรัจจ์กฤตยา

ป.ตรี ค.อ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

ช่างยนต์

พนักงานราชการครู

6.นางรสรินทร์ ปิ่นแก้ว

ป.โท กศ.ม.การบริหารและการจัดการฯ

หมวดทักษะชีวิต

พนักงานราชการครู

7.นายทวีศักดิ์ แก้วศรีทอง

ป.ตรี อส..บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า

ไฟฟ้ากำลัง

พนักงานราชการครู

8.นายฉัตรชัย เชื้อชัง

ป.ตรี วท.บ.ช่างไฟฟ้ากำลัง

ไฟฟ้ากำลัง

พนักงานราชการครู

9.นายกิตติกรณ์ หกขุนทด

ป.ตรี ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป

หมวดทักษะชีวิต

พนักงานราชการครู

10.นายดุลยทรรศน์ เงาวิจิตร

ป.ตรี ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล

ช่างยนต์

พนักงานราชการครู

11.นางสาวเมธาวดี สาระคำ

ป.โท ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ

อาหาร- ขนม

พนักงานราชการครู

12.นางสาวศศิภัทร มาปะเข

ป.ตรี ศศ.บ.การจัดการทั่วไป

การตลาด

พนักงานราชการครู

4  ลูกจ้างชั่วคราว  รวม 24  คน (ทำหน้าที่สอน ธุรการ ทั่วไป)

ชื่อ – สกุล

วุฒิการศึกษา

ปฏิบัติหน้าที่

(สาขา)

แผนก/สาขาวิชา

สนับสนุน/ธุรการทั่วไป

1.นายอนุชา มีแจ้ง

ป.ตรี บธ.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เทคนิคพื้นฐาน

ครู

2.นางสุมิตร บัวมาศ

ปวส .เทคโนโลยีความงาม

เสริมสวย

ครู

3.นางสาวมนัสชญา บุดดาวงศ์

ป.ตรี บธ.บ การบัญชี

งานพัสดุ

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

4.นางสาวนงนภัส ตงแพ

ป.ตรี บธ.บ.การบริหารการตลาด

งานบัญชี

เจ้าหน้าที่งานบัญชี

5.นางสาวทัศนีย์ คำมั่ง

ป.ตรี ศศ.บ.รัฐศาสตร์

งานบริหารทั่วไป

เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป

6.นางสาวศุภลักษณ์ รักษ์ณรงค์

ป.ตรี ค.บ. ธุรกิจศึกษา

งานวัดผลและประเมินผล

เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล

7.นายวีรวัฒน์ ตุเทพ

ป.ตรี รปบ.รัฐประศาสตร์บันฑิต

งานการเงิน

เจ้าหน้าที่การเงิน

8.นางสาวสายสุณี พลดง

ป.ตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต ศศ.บ.

งานวางแผนฯ

เจ้าหน้าที่แผนงานฯ

9.นายอัครวิทย์ พลจันทึก

ป.ตรี บธ.บ การตลาด

งานพัสดุ

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

10.นายศรายุทธ ปลื้มศรี

ป.ตรี บธ.บ การตลาด

งานDSS

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสนับสนุนฯ

11.นายศุภณัฐ ทอย

ป.ตรี บธ.บ การตลาด

งานทะเบียน

เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

12.นายจักรพงษ์ ภาควุฒิ

ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

งานโครงการพิเศษ

เจ้าหน้าที่โครงการพิเศษ

13.นางสาววรรณา สีหาพันธ์

ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

งานทะเบียน

เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

14.นางสาวพิมพ์กุล คำศรี

ปวส. คอมพิวเตอร์

งานกิจการนักเรียน

เจ้าหน้าที่วิทยบริการและห้องสมุด

15.นางสาวลำไพ ชนะเทพ

ปวส. การจัดการทั่วไป

งานอาคารสถานที่

พนักงานแม่บ้าน

16.นายณรงค์ ศรีพันธ์

ปวส. การบัญชี

งานบัญชี

เจ้าหน้าที่งานบัญชี

17.นางสาวสายน้ำ ถนอมนวล

ปวส. คอมพิวเตอร์

งานบุคลากร

เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

18.นางสาวปุณยาพร วงศ์พาณิช

ปวส. การจัดการทั่วไป

งานประกันฯ

เจ้าหน้าที่งานประกัน

19.นางสาวเบญจมาศ ปานนพภา

ปวส. การจัดการทั่วไป

งานพัฒนาหลักสูตรฯ

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรฯ

20.นางอรนุช ชนะสุข

ปวช.

งานอาคารสถานที่

พนักงานแม่บ้าน

21.นางสาวมะลิวัลย์ ไตรบุญ

มัธยมศึกษาตอนปลาย

งานอาคารสถานที่

พนักงานแม่บ้าน

22.นายสมพร ทองทิพย์

มัธยมศึกษาตอนต้น

งานพัสดุ

พนักงานขับรถ

23.นางยุพิน นำศรี

ประถมศึกษา ป.6

งานอาคารสถานที่

พนักงานแม่บ้าน

24.นายสมเกียรติ แสนสุข

ประถมศึกษา ป.4

งานอาคารสถานที่

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew