ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา

ข้อมูล นักเรียนนักศึกษา

จำนวนนักเรียนทั้งหมดของวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง

ระดับชั้น/หลักสูตรจำนวนนักศึกษา (ชาย) จำนวนนักศึกษา (หญิง) รวมยอดนักศึกษา
รวมทั้งหมด13605111871
ระบบปกติ ระดับปวช. 11223135
ระบบทวิภาคี ปวช. และ ปวส. (เรือนจำบางขวาง)79079
ระบบทวิภาคี ระดับปวส. (ในวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง) 29433
ระบบทวิภาคี ระดับปวช. (ในค่ายทหาร)9890989
นักเรียน หลักสูตรระยะสั้น151484635

โดยสามารถแบ่งตามหลักสูตร และ ระดับชั้น ได้ดังนี้

ระบบปกติ ระดับปวช. ประจำปีการศึกษา 1/2562

ปวช.ปี 1 ( เข้า 1/2562 )

รหัสกลุ่มสาขางานที่ปรึกษาจำนวนนักศึกษา (ชาย)จำนวนนักศึกษา (หญิง)รวมยอดนักศึกษา
รวม591473
622010101ช่างยนต์นายปิยวัฒน์ โสรัจจ์กฤตยา25328
622010102ตัวถังและสีรถยนต์ นายไพรัตน์ พรมมา707
622010401ไฟฟ้ากำลัง นายอนุสรณ์ โคกกลาง13518
622010501อิเล็กทรอนิกส์ นางสาวเกษร เดชสุวรรณ 808
622020201การตลาด นางสาวศศิภัทร มาปะเข336
622090101เทคโนโลยีและสารสนเทศฯนางสาวกชพร นุ่มเฉย336

ปวช.ปี 2 ( เข้า 1/2561 )

รหัสกลุ่มสาขางานที่ปรึกษาจำนวนนักศึกษา ( ชาย )จำนวนนักศึกษา (หญิง )รวมยอดนักศึกษา
รวม35237
61210101ยานยนต์ นายดุลยทรรศน์ เงาวิจิตร13013
61210401ไฟฟ้ากำลังนายอนุสรณ์ โคกกลาง12113
61210501อิเล็กทรอนิกส์ นายตระกูล ปัญญาสันติกุล516
61220401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ นายสุรพงศ์ อับดุลเล๊าะ505

ปวช.ปี 3 ( เข้า 1/2560 )

รหัสกลุ่มสาขางานที่ปรึกษาจำนวนนักศึกษา (ชาย)จำนวนนักศึกษา (หญิง)รวมยอดนักศึกษา
รวม18725
60210101ยานยนต์ นายบุญเรือง รัตนะโสภา707
60210103ตัวถังและสีรถยนต์ นายดุลยทรรศน์ เงาวิจิตร 404
60210401ไฟฟ้ากำลัง นายฉัตรชัย เชื้อชัง 415
60220201การตลาด นางสุวรรณา จันทร์เพชร123
60220401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ นายปรีชา อ่ำทอง246

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562

ระบบทวิภาคี ปวช. และ ปวส. (เรือนจำบางขวาง) ประจำปีการศึกษา 1/2562

รหัสกลุ่มสาขางานที่ปรึกษาจำนวนนักศึกษา (ชาย )จำนวนนักศึกษา (หญิง )รวมยอดนักศึกษา
รวม นักเรียนใน (เรือนจำบางขวาง)79079
ปวช. 61220402คอมพิวเตอร์ธุรกิจ นายปรีชา อ่ำทอง23023
ปวช. 61210402ไฟฟ้ากำลังนายธีรเทพ จิตรารักสกุล29029
ปวส.61320402คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(บางขวาง) นายปรีชา อ่ำทอง 27027

ระบบทวิภาคี ระดับปวส.ใน(วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง) ประจำปีการศึกษา 1/2562

รหัสกลุ่มสาขางานที่ปรึกษาจำนวนนักศึกษา (ชาย)จำนวนนักศึกษา(หญิง)รวมยอดนักศึกษา
รวมทั้งหมด29433
ปวส. เข้า 1/2562
62310101
เทคนิคยานยนต์ นายไพรัตน์ พรมมา101
62310102เทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ นายไพรัตน์ พรมมา606
62310401ไฟฟ้ากำลัง นายอนุสรณ์ โคกกลาง 415
62310501อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม นายอนุสรณ์ โคกกลาง 033
ปวส. เข้า 1/25621
61310102เทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ นายไพรัตน์ พรมมา 404
61310401 ไฟฟ้ากำลัง นายอนุสรณ์ โคกกลาง404
61310501อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมนางสาวเกษร เดชสุวรรณ 10010

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562

ระบบทวิภาคี ระดับปวช. ประจำปีการศึกษา 1/2562

ปวช.ปี 1

รหัสกลุ่ม สาขางาน ครูที่ปรึกษาจำนวนนักศึกษา (ชาย )จำนวนนักศึกษา (หญิง ) รวมยอดนักศึกษา
รวม4370437
622021901การจัดการความปลอดภัย(ม.พัน 3 รอ) ** เข้า1/62นางสุวรรณา จันทร์เพชร 52052
622021902การจัดการวามปลอดภัย (ม.พัน 1 รอ) **เข้า1/62นางสาวดีรีฎา บุญยืน21021
622021903การจัดการความปลอดภัย (ม.พัน 29 รอ.) **เข้า1/62นางสาวอัศณีย์ เวทวัง64064
622021904การจัดการความปลอดภัย (สน.บก.) ** เข้า1/62นางสาวศศิภัทร มาปะเข63063
622021905การจัดการความปลอดภัย(ม.พัน 3 รอ) ** เข้า 2/61นางสุวรรณา จันทร์เพชร 92092
622021906การจัดการความปลอดภัย (สน.บก.) **เข้า 2/61นางสาวศศิภัทร มาปะเข45045
622021907การจัดการความปลอดภัย (ม.พัน 1 รอ) **เข้า 2/61นางสาวดีรีฎา บุญยืน57057
622021908การจัดการความปลอดภัย (ม.พัน 29 รอ.) **เข้า 2/61นางสาวอัศณีย์ เวทวัง43043

ปวช.ปี 2

รหัสกลุ่ม สาขางาน ครูที่ปรึกษาจำนวนนักศึกษา (ชาย )จำนวนนักศึกษา (หญิง ) รวมยอดนักศึกษา
รวม3010301
622021901การจัดการความปลอดภัย (สน.บก.) **เข้า 1/61นางสาวศศิภัทร มาปะเข 26026
622021902การจัดการความปลอดภัย(ม.พัน 3 รอ) ** เข้า 1/61นางสุวรรณา จันทร์เพชร 1100110
622021903การจัดการความปลอดภัย (ม.พัน 1 รอ) **เข้า 1/61นางสาวดีรีฎา บุญยืน77077
622021904การจัดการความปลอดภัย (ม.พัน 29 รอ.) **เข้า 1/61นางสาวอัศณีย์ เวทวัง88088

ปวช.ปี 3

รหัสกลุ่ม สาขางาน ครูที่ปรึกษาจำนวนนักศึกษา (ชาย )จำนวนนักศึกษา (หญิง ) รวมยอดนักศึกษา
รวม2510251
622021905การจัดการความปลอดภัย (สน.บก.) **เข้า 2/60นางสาวศศิภัทร มาปะเข 89089
622021906การจัดการความปลอดภัย(ม.พัน 3 รอ) ** เข้า 2/60นางสุวรรณา จันทร์เพชร 59059
622021907การจัดการความปลอดภัย (ม.พัน 1 รอ) **เข้า 2/60นางสาวดีรีฎา บุญยืน44044
622021908การจัดการความปลอดภัย (ม.พัน 29 รอ.) **เข้า 2/60นางสาวอัศณีย์ เวทวัง59059

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562

จำนวนนักเรียน หลักสูตรระยะสั้น ปีการศึกษา2562

รุ่นที่ 164 เริ่มเรียนตั้งแต่วันที่  13  พฤษภาคม  2562 – 24  กรกฎาคม  2562

ประเภทผู้เรียน ลักษณะหลักสูตร ชื่อวิชา จำนวนผู้เรียน (ชาย) จำนวนผู้เรียน (หญิง) จำนวนนักศึกษารวม
รวมทั้งหมด79275354
ประชาชนทั่วไป121 - 150 ชม.คุกกี้ เค้ก แต่งหน้าเค้กปีใหม่ ขนมไทย23234
ประชาชนทั่วไป121 - 150 ชม.เบเกอรี่ - อาหารจีน31417
ประชาชนทั่วไป121 - 150 ชม.เบเกอรี่ - อาหารว่าง41923
ประชาชนทั่วไป121 - 150 ชม.เสริมสวยเบื้องต้น11617
ประชาชนทั่วไป121 - 150 ชม.ช่างตัดผมชาย172138
ประชาชนทั่วไป121 - 150 ชม.ดอกไม้ ต้นไม้ประดิษฐ์จากลูกปัดและเลื่อม01616
ประชาชนทั่วไป121 - 150 ชม.งานประดิษฐ์กระเป๋าจากผ้า04040
ประชาชนทั่วไป121 - 150 ชม.CAD-CAM (การสร้างแบบเกรดไซส์และวางมาร์ค)22325
ประชาชนทั่วไป61-75 ชม.ผ้าและเครื่องแต่งกาย426
ประชาชนทั่วไป61-75 ชม.ศิลปะการต่อผ้า02121
ประชาชนทั่วไป61-75 ชม.อาหารและขนม22628
ประชาชนทั่วไป61-75 ชม.งานแกะสลัก และใบตอง 14610
ประชาชนทั่วไป76-120 ชม.โปรแกรมประยุกต์ใช้งาน16016
นอกระบบอื่น ๆ108 อาชีพเครื่องหอมชำร่วย(การประดิษฐ์โคมบุหงา)13637
นอกระบบอื่น ๆ108 อาชีพต้นไม้ประดิษฐ์จากลูกปัด (3ชั่วโมง)32326

รุ่นที่ 165 เริ่มเรียนตั้งแต่วันที่  25  กรกฎาคม  2562 – 20  กันยายน  2562

ประเภทผู้เรียน ลักษณะหลักสูตร ชื่อวิชา จำนวนผู้เรียน (ชาย) จำนวนผู้เรียน (หญิง) จำนวนนักศึกษารวม
รวมทั้งหมด72209281
ประชาชนทั่วไป61-75 ชม.ศิลปะการต่อผ้า01818
ประชาชนทั่วไป76-120 ชม.ขนมปัง โดนัท ขนมเปี๊ยะ อาหารญี่ปุ่น23436
ประชาชนทั่วไป76-120 ชม.ขนมอบยอดนิยม - ขนมฝรั่ง51621
ประชาชนทั่วไป76-120 ชม.ขนมอบ ขนมไทย21315
ประชาชนทั่วไป76-120 ชม.เกล้าผม เบื้องต้น21315
ประชาชนทั่วไป76-120 ชม.ผมฟรีสไตล์ชาย151934
ประชาชนทั่วไป76-120 ชม.ดอกไม้ ต้นไม้ประดิษฐ์จากลูกปัด และเลื่อม02222
ประชาชนทั่วไป76-120 ชม.งานประดิษฐ์ของใช้จากผ้า03232
ประชาชนทั่วไป76-120 ชม.เสื้อ กางเกงชาย12728
เสริมวิชาชีพ/แกนมัธยม61-75 ชม.ผ้าและเครื่องแต่งกาย426
เสริมวิชาชีพ/แกนมัธยม61-75 ชม.อาหารและขนม22628
เสริมวิชาชีพ/แกนมัธยม61-75 ชม.งานแกะสลัก และใบตอง 14610
เสริมวิชาชีพ/แกนมัธยม61-75 ชม.โปรแกรมประยุกต์ใช้งาน15116
นอกระบบอื่น ๆ108 อาชีพ-000
นอกระบบอื่น ๆ108 อาชีพ-000

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่  30  กรกฎาคม  2562

Copyright © 2017. All rights reserved.design By Narongrit Pooviangkaew (ครูติ๊ก)